Általános szerződési feltételek - Pompoint méteráru webáruház - méteráru, méteráru webáruház, bútorszövet, textil szublimálás, ajándékok

Uppsz

Általános szerződési feltételek

Amely készült a Ptk. (2013. évi V. törvény 6:77-6:81. §-ok) alapján.

Vállalkozó neve: Horváth Noémi (továbbiakban Vállalkozó)
Nyilvántartási szám: 54754940
Székhely: 7623 Pécs, Közraktár u. 1.
Adószám: 56130083-1-22

illetve

Vállalkozó neve: Horváth Antal (továbbiakban Vállalkozó)
Nyilvántartási szám: 55243601
Székhely: 7900 Szigetvár, Daru dűlő 5.
Adószám: 56583089-1-22

Bank.sz.sz.: 11773054-00780850

Fogalmak

ÁSZF:

Vállalkozó és a Megrendelő által kötött valamennyi szerződés részét képező, jelen általános szerződési feltételek, melyek hatályos változata a www.pompoint.com oldalon elérhető. Egyedi szerződés esetén a Megrendelő által aláírt ÁSZF és a honlapon található ÁSZF közötti különbségek tekintetében a megrendelő által aláírt ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Felek:

Vállalkozó és a Megrendelő együttesen.

Pompoint.com honlap:

Vállalkozó által üzemeltetett elektronikus felület, mely a termék és a szerződéses feltételek megismerhetőségére, a Vállalkozóval kapcsolatos információk és a mindenkori termékek megjelenítésére, a Vállalkozó által felhatalmazott ügyfelek részére ügyletkötések lebonyolítására szolgál.

Felhasználó:

A pompoint.com honlap olvasója, használója.

Megrendelő:

Vállalkozóval a termékkel kapcsolatban szerződéses jogviszonyt létesítő természetes vagy jogi személy.

Rendelés:

 • Megrendelő elektronikus levélben megrendelést küld, melyet Vállalkozó elektronikus levélben visszaigazol.
 • Megrendelő a www.pompoint.com oldalon megrendelést ad le, amelyet Vállalkozó visszaigazol,
 • a Vállalkozó Megrendelőnek elküldött árajánlatát a Megrendelő elektronikus levélben elfogadottan visszaigazolja.

Szállítólevél:

A termék Megrendelő részére a Vállalkozó által történő átadását és a termék Megrendelő által való átvételét igazoló dokumentum.

Szellemi tulajdon:

A szerződés tárgyát képező termékre vonatkozó valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, védjegy, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog.

Termék:

A Vállalkozó által a Megrendelő részére szerződéses jogviszony alapján szolgáltatott bármely, a Vállalkozó által előállított és/vagy forgalmazott dolog, ideértve a Vállalkozó által Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokat is.

Termékértékesítés:

A Vállalkozó által a termék tulajdonjogának a Megrendelőre történő átruházása, ideértve a Megrendelő által megrendelt, a Vállalkozó. által teljesített szolgáltatásokat is.

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Az ÁSZF a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött valamennyi szerződésre ill. jogügyletre alkalmazandó.

1.2 Felhasználó a pompoint.com oldal használatával, bármely adat vagy kép feltöltésével, vagy a termékek megrendelésével, illetve a Vállalkozóval szerződő Megrendelő a szerződés megkötésekor elfogadja az ÁSZF valamennyi feltételét. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet a feltételekkel, abba kell hagynia az oldal használatát. Az ÁSZF – figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó az ÁSZF megismerését a Megrendelő részére már a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette – a szerződés részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a szerződő felekre nézve szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak.

1.3 A Vállalkozó jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítással érintett részek a módosítást követően megkötött szerződésekre alkalmazandók. Az ÁSZF hatályos szövege a pompoint.com weboldalon közzétételre kerül. Vállalkozó rögzíti, hogy a szerződések megkötése során minden alakalommal az ÁSZF rendelkezéseit alkalmazza, az egyedi esetekben az ÁSZF-től való eltérés a Vállalkpzó kifejezett, írásos beleegyezéséhez kötött.

1.4 Vállalkozó a hatályos Ptk. rendelkezései szerint az ÁSZF szokásostól eltérő kikötéseire oly módon hívja fel a Megrendelő figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében dőlt szedéssel jelzi.

2. A felek kapcsolatfelvétele és a szerződés létrejötte

2.1 A kapcsolat felvétele történhet személyesen, postai úton levélben vagy elektronikus levélben is. Szerződés az alábbi módokon jöhet létre:

 • Megrendelő elektronikus levélben megrendelést küld, melyet a Vállalkozó elektronikus levélben visszaigazol.
 • a www.pompoint.com honlapon történő megrendeléssel, amelyet Vállalkozó visszaigazol,
 • vagy ha Vállalkozó Megrendelőnek elküldött árajánlatát Megrendelő elektronikus levélben elfogadottan visszaigazolja,
 • illetve egyedi szállítási és vállalkozási szerződés aláírásával.

2.2 A megrendelés tartalmát Megrendelő szabadon jogosult meghatározni, annak pontosságáért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. A hiányosan vagy késedelmesen átadott részletes megrendelésből fakadó esetleges hiányokért vagy késedelmes teljesítésért a Vállalkozó. a felelősségét kizárja. Ettől eltérő írásos megállapodás hiányában a gyártandó anyagon megjelenő design gyártásra kész átadása Megrendelő feladata.

2.3 Bármely, – különösen a pompoint.com oldalon történő – megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó áttekinti a megrendelés tartalmát, hogy az az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelel-e. Vállalkozónak joga van elutasítani bármely okból bármely rendelés teljesítését, mely sérti az ÁSZF-ben megfogalmazottakat, vagy más módon kifogásolható.

2.4 A megrendelés kapcsán a felek rögzítik, hogy Megrendelő tudomással bír arról a tényről, hogy színbeli eltérések előfordulhatnak a nyomtatási technológiák és a grafikai formátumok eltérései miatt. A Megrendelő által a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsájtott színminták – proof, Pantone-kód  – esetében különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát a lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. Színminta hiányában Vállalkozó semmiféle színhelyességi garanciát nem vállal és a nyomdatermékek kivitelezése, nyomtatása a nyomdagépek alapbeállításai illetve Megrendelő által küldött nyomdakész grafikai fájl alapján történik.

3. A szerződés időtartama, megszűnése

3.1 A szerződés az ÁSZF-ben meghatározott határozott időtartamra, határozott időpontig, vagy határozatlan időre szól.

3.2 Vállalkozó és a Megrendelő a szerződésben kötelesek meghatározni a 3.1. pont szerinti szerződés időtartamára vonatkozó pontos rendelkezéseket.

3.3 Megrendelő a megrendelt termék gyártásának elindítását követően – azaz a megrendelés visszaigazolása után – nem jogosult a szerződéstől elállni. A szerződéstől a gyártás elindítását megelőzően Megrendelő bármikor elállhat, ebben az esetben köteles meghiúsulási kötbért fizetni, tekintettel arra, hogy a termék minden esetben egyedi megrendelésre készül. A meghiúsulási kötbér mértéke a termék bruttó vételárának 50%-a, ide nem értve a megrendelt, de még el nem végzett szolgáltatások díját, amelyek a meghiúsulási kötbér számításának alapját nem képezik. Vállalkozó a Megrendelő által már korábban kifizetésre kerülő vételárat ebben az esetben jogosult a Megrendelő kötbérfizetési kötelezettségének teljesítésére teljes egészében beszámítani.

3.4 A szerződés a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban, bármikor megszüntethető. (Az írásbeliségből a faxon, elektronikus úton való megszüntetés lehetőségét a Felek kifejezetten kizárják, csak eredeti, mindkét fél által aláírt okirattal szüntethető meg a szerződés)

3.5 A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Az elszámolás során a Vállalkozó beszámításra jogosult.

3.6 Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozókat igénybe venni, illetve közvetített szolgáltatást is végezhet. Az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mint ha a munkát vagy a szolgáltatást saját maga végezte volna el Megrendelő részére.

4. A szerződés módosítása

4.1 A szerződés módosítása kizárólagosan a Felek közös megegyezése alapján, – az értesítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – írásban lehetséges. Amennyiben a szerződés módosításáig felmerülő gyártási, alapanyag és adminisztrációs okokból költségek merülnek fel és azok a módosítás után szükségtelenné válnak, abban az esetben kizárólag ezen költségek megtérítése mellett van lehetősége a Megrendelőnek a megrendelését módosítani.

5. Értesítések

5.1 A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből vagy elmaradásából fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli.

5.2 Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli.

5.3 Az értesítések kizárólag a szerződésben meghatározott kapcsolattartók részére küldött értesítéssel hatályosulnak. A kapcsolattartók elérhetőségének megváltozásáról szóló értesítésre az 5.1. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

5.4 Felek a másik félnek szóló értesítést átadhatják írásban, faxon vagy elektronikus levélben. Az e-mailen történő értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, ha azok olvasásigazolása megtörtént.

5.5 A Megrendelő köteles az adataiban, elérhetőségeiben vagy a szerződést, annak teljesítését befolyásoló egyéb tényekben bekövetkezett bármely változást a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Vállalkozó felé bejelenteni.

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék ellenértéke a szerződésben kerül meghatározásra.

6.2 A Megrendelő a szerződés aláírásával ill. a pompoint.com honlapon megrendelés leadásával kijelenti, és tudomásul veszi, ahogy a Vállalkozó által elvégzett tevékenységek, a Vállalkozó által szolgáltatott termék, szolgáltatás ellenértékének megfizetéséért kötelezettséget vállal, a szerződés alapján a Vállalkozónak járó fizetéssel nem késlekedik, és azt nem tartja vissza a Felek között bármilyen okból felmerülő vita vagy nézeteltérés esetén. Minden a Megrendelő által a  Vállalkozónak fizetendő összeget hiánytalanul kell kifizetni, beszámítási vagy ellenkövetelés nélkül. A Megrendelő a Vállalkozóval szemben fennálló követelései engedményezésére nem jogosult.

6.3 A Megrendelő a szerződéssel érintett termék ellenértékét az alábbi módon jogosult kiegyenlíteni:

 • a szerződés létrejöttét követően, a teljesítést megelőzően előre fizetéssel banki utalással
 • a szerződés létrejöttét követően, a teljesítést megelőzően bankkártyás fizetéssel a pompoint.com honlapon keresztül
 • egyedi megállapodás alapján a szerződés teljesítését követően csomagba történő megküldés esetén utánvéttel
 • egyedi megállapodás alapján teljesítést követő banki átutalással.

6.4 Vállalkozó részteljesítés esetén jogosult részszámla kibocsátására.

6.5 Átutalásos fizetés esetén a számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a számlán szereplő összeg Vállalkozó bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül.

6.6 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő évi 20 % mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles abban az esetben is, ha a tartozás összegére vonatkozóan részben vagy egészben saját vagy idegen váltót bocsátottak ki, vagy egyéb fizetési biztosítékot szolgáltattak. A késedelmi kamat azonnal esedékes.

6.7 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, Vállalkozó a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését a tartozás kamatokkal és egyéb esetleges járulékokkal növelt összegének maradéktalan kiegyenlítéséig felfüggesztheti.

6.8 A számla kiállításától kezdődően Vállalkozó jogosult a számlákból származó követeléseket harmadik személyre engedményezni, és jogosult a követelés behajtására külső személyt igénybe venni, és annak a Megrendelő adatait átadni, melyhez Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárul. A követelés behajtása iránt külső személy (jogi képviselő, behajtásra specializálódott cég stb.) igénybevétele esetén az ezzel kapcsolatos költségeket a Megrendelő köteles Vállalkozó. felé megfizetni számla ellenében.

7. Fizetési biztosítékok

7.1 Vállalkozó – döntése alapján – a szerződés megkötését fizetési biztosíték nyújtásától teheti függővé.

7.2 A nyújtott fizetési biztosíték lényeges elemeiről és feltételeiről (kezesség, óvadék stb.) a Felek külön megállapodást kötnek.

8. Átadás-átvétel, kárveszély, tárolás, csomagolás

8.1 Ellenkező megállapodás hiányában az átadás-átvétel helye a szerződésben megjelölt szállítási cím. A Megrendelő köteles biztosítani a szerződésben megadott átvételi hely tekintetében Vállalkozó vagy megbízottja által leszállított termék átvételének lehetőségét előre egyeztetett időpont szerint.

8.2 Amennyiben a Megrendelő maga kívánja elszállítani a terméket, a Megrendelő köteles a állalkozót írásban értesíteni a termékek átvételének tervezett időpontjáról a tervezett átvételt legalább 2 munkanappal megelőzően. A Megrendelő a terméket Vállalkozó székhelyén veheti át.

8.3 A kárveszély a termék átadás-átvételének időpontjában száll át a Megrendelőre. Az átadás-átvétel szerződésszerű megtörténtét a Felek által aláírt szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja.

8.4 Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott időpontban nem gondoskodik a termék átvételéről, a Megrendelő köteles megtéríteni Vállalkozó. valamennyi, szállítással és tárolással kapcsolatos többletköltségét. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre a korábban meghatározott időpontot követő 15 napon belül nem biztosít lehetőséget, abban az esetben Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és a 3.3 pontban leírt mértékű meghiúsulási kötbért követelni.

8.5 A tárolással kapcsolatosan Vállalkozó jogosult a termék bruttó árának 0,5 %-át tárolási díjként a termék szerződés szerinti átvételének meghiúsulása napjától a termék tényleges átadás-átvételi időpontjáig naponta, minimum nettó 1000 Ft összeget felszámítani. A tárolási díj megfizetése azonnal esedékes és annak megfizetéséig Vállalkozó. jogosult a termék Megrendelő részére leszállítását megtagadni.

8.6 A felek ellenkező megállapodása hiányában a termék átadás-átvétel helyére való szállításának költsége a Megrendelőt terheli.

8.7 Vállalkozó a kiszállítás megkezdéséig, a Megrendelő írásbeli kérésére jogosult a kiszállítás átütemezésére. Az átütemezéssel kapcsolatos többletköltségek megfizetése a Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben Vállalkozó az átütemezést nem vállalja, a Megrendelő köteles a termék, szerződésben meghatározottak szerinti átvételére.

9. Szállítási határidő

9.1 A szállítási határidő minden esetben a Felek által kötött szerződésben, időtartamban, vagy meghatározott dátumként kerül meghatározásra. Fix határidőt a felek kifejezetten külön kötelesek írásban rögzíteni a határidő fixként történő megjelölésével.

9.2 Az időtartamban meghatározott szállítási határidő kezdete függ Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött szerződés jellegétől is, ezért Vállalkozó a szolgáltatásának pontos időpontját bizonyos szolgáltatásoknál akkor tudja megadni, amikor a munka megkezdéséhez szükséges anyagok rendelkezésre állnak, valamint a felek együttműködési feltételeit határidők, anyagszolgáltatások és egyéb tekintetben külön is tisztázták. A teljesítési határidő nem kezdődhet előbb, mint az elektronikus anyagok teljesítéshez szükséges formában történő leadása Vállalkozó részére.

9.3 A Felek által kötött szerződés kiegészítése, módosítása esetén Vállalkozó szállítási határideje újrakezdődik.

9.4 Eltérő megállapodás hiányában előzetes értesítés esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozó határidő lejártát megelőző teljesítésének elfogadására, a termék átvételére.

9.5 Amennyiben a szerződés teljesítésével Vállalkozó késedelembe esik, a Megrendelő a késedelembe esés napját követő 45. naptári naptól kezdődően a szerződéstől Vállalkozó részére küldött nyilatkozattal elállhat.

9.6 Vállalkozó a szállítási határidő előtt történő előteljesítés jogát kifejezetten fenntartja. Vállalkozó előteljesítésre irányuló értesítése alapján a Megrendelő köteles a Vállalkozó által készre jelentett terméket a készre jelentést követő legkésőbb 5 napon belül fogadni előteljesítés esetén.

10. Vis maior

10.1 A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a szerződés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy azon esemény, ha a megrendelt termék Magyarországon nincsen forgalomban, vagy a Vállalkozó által a szerződésben vállalt határidőben nem szerezhető be.

11. Tulajdonjog fenntartás

11.1 Vállalkozó a szerződésben meghatározott termék tulajdonjogát a termék ellenértékének – beleértve az esetleges jutalékok, költségek, díjat megfizetését – maradéktalan megfizetéséig fenntartja.

11.2 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, Vállalkozó– a felmerült költségei megtérítése mellett – követelheti a Megrendelő részére átadott/leszállított terméknek Vállalkozó részére való visszaszolgáltatását.

11.3 Amennyiben a terméket átalakították a 11.2 pont szerinti esetben a termék ellenértékének teljes kifizetéséig Vállalkozó a terméket a Megrendelő költségére visszaszállíthatja és ezt a Megrendelő tűrni köteles. A Megrendelő e tekintetben az ÁSZF elfogadásával lemond a birtokvédelmi jogáról és hozzájárul ahhoz, hogy a termékek leszállítási helyére (telephelyre, lakásba, egyéb ingatlanba) a Vállalkozó vagy annak képviselője a termékek visszaszállítása céljából, a visszaszállítás időtartamára bemenjen.

12. Minőségi ellenőrzési kötelezettség, rendeltetésszerű használat

12.1 A Megrendelő köteles a terméket a teljesítéskor azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül a teljesítés megfelelőségének érdekében ellenőrizni minőség és mennyiség szerint. A Megrendelő köteles minőségi kifogását Vállalkozóval írásban közölni a teljesítéstől számított legkésőbb 3 munkanapon belül, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

12.2 A termékek rendeltetésére való alkalmasságának ellenőrzését a Megrendelő köteles elvégezni. A Megrendelő kötelessége a termékek rendeltetésszerű használatát biztosítani. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

12.3 A felek megállapodnak abban, hogy az áru külső minőségi átvételére a teljesítést követően 3 (három) munkanap áll a Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben az áru a Megrendelő véleménye szerint nem szerződésszerű illetve nem megfelelő, úgy erről Vállalkozót a fenti határidőn belül köteles írásban értesíteni.

12.4 Vállalkozó 5 munkanapon belül állást foglal a tétellel kapcsolatban,  és 3 (három) munkanapon belül érdemben nyilatkozik a minőségi kifogásról. A Megrendelő a kifogás elfogadása esetén jogosult élni a hibás teljesítés esetén érvényesíthető jogaival. Kicserélés, visszaszállítás esetén a szállítási költség Vállalkozót terheli.

Rejtett hiba esetén a Megrendelő a minőségi kifogását utólagosan, a hiba észlelését követő maximum 15 naptári napon belül írásban jelzi Vállalkozónak a hiba bemutatására szolgáló fotók, bizonyítékok, hibás termékek átadásával.

A Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy Vállalkozó képviselője a helyszínen megtekinthesse az elkülönítetten tárolt, minőségi hibás szállítmányt vagy az esetleg okozott egyéb károkat. Ennek hiányában a Megrendelő hibás teljesítési igény bejelentésére nem jogosult.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy általa átadott proof hiányában Vállalkozó nem köteles semmilyen színhelyességre vonatkozó reklamációt elfogadni.

12.5 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a termék/ek megfelelnek a közösen elfogadott mintának, illetve az előzetesen megjelölt technikai, minőségi paramétereknek. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetéssel és mindkét Fél hozzájárulásával lehetséges.

Vállalkozó általános szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelelő tárolási körülmények között termék fajtánként az ajánlatban meghatározott, a gyártástól számított időtartamig, rendeltetésszerű használat esetén megőrzi a minőségét. A szavatosság életbelépésének feltétele, hogy a Megrendelő a megrendelésben pontosan meghatározta a termék felhasználási módját és helyét (Pl. beltér vagy kültér). Amennyiben ezt a Megrendelő a termék megrendelésekor nem jelölte meg, úgy a szavatossági ajánlat nem lép hatályba.

12.6 Vállalkozó által elismert mennyiségi vagy minőségi kifogás esetén a lehető legrövidebb határidőn belül pótszállítást végez. Amennyiben Vállalkozó pótszállításra nem képes, vagy ez egyéb okokból nem lehetséges, akkor  árcsökkentést ajánl fel maximum a termék vállalkozói díjának 40%-a mértékében, az eset összes körülményeire figyelemmel.

Ettől eltérően minőségi kifogás esetén a vállalkozói díj csökkentésére vagy elengedésére csak a felek írásos külön megállapodása alapján kerülhet sor.

12.7 Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Vállalkoz. semmilyen körülmények között nem felelős a megrendelt termékből fakadó, vagy azzal összefüggésben keletkezett, ill. a kár tényleges összegét meghaladó károkért. Vállalkozó kizárólagos kötelezettsége a hibás termék visszavételére, vagy a Vállalkozó megítélése szerint a termékért kifizetett összeg visszatérítésére korlátozódik.

13. Részleges érvénytelenség

13.1 Az ÁSZF vagy a szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF és/vagy a szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

13.2 A felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezések helyébe lépő érvényes rendelkezések elfogadása érdekében.

14. Szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok

14.1 A Felhasználó/Megrendelő által a www.pompoint.com oldalra feltöltött fotó, design, szöveg vagy bármely tartalomhoz kapcsolódó szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog Felhasználóé marad. Felhasználó/Megrendelő az oldalra való feltöltéssel (avagy Vállalkozó részére egyéb úton leadott megrendeléssel) kijelenti és garantálja, hogy:

 • a tartalom felhasználására vonatkozó szükséges engedélyek birtokában van,
 • a tartalom szerzői jogot, avagy iparjogvédelmi oltalom alá eső jogot nem sért,
 • a tartalom személyiségi jogot, az üzleti titok védelméről szóló törvényben írt jogokat, vagy egyéb, harmadik személy fent nem nevesített jogát nem sérti,
 • a tartalom egyébként sem sértő, zaklató, gyűlölködő , trágár avagy szeméremsértő jellegű

Felhasználó/Megrendelő kijelenti, hogy teljeskörű felelősséget vállal a fentiek megsértéséből fakadó jogkövetkezményekért. Tudomásul veszi, hogy amennyiben Vállalkozó részére harmadik személy (ide értve a hatóságokat, ill. bíróságokat is) a fenti jogok megsértésével kapcsolatosan bejelentést tesz, úgy Vállalkozó a bejelentés megalapozottságának vizsgálata nélkül jogosult a szerződéstől való elállásra azzal, hogy ez esetben Felhasználó/Megrendelő kárátalányként a vállalkozási díj 50 %-ának megfizetésére köteles. Amennyiben a Vállalkozó a fenti bejelentés átvételekor a megrendelés teljesítését már megkezdte, úgy a fenti kárátalányon felül jogosult a már legyártott, elkészített anyagok után járó vállalkozói díj követelésére is, függetlenül attól, hogy a már legyártott anyagok a Megrendelő részére átadásra kerültek-e. A kárátalány és a teljesített munkák után járó vállalkozási díj a teljes vállalkozási díj összegét nem haladhatja meg. Megrendelő a már legyártott anyagokat a bejelentés megtételét követő 6 hónapig megőrzi, ill. hatósági bírósági eljárás megindulása esetén azokat a hatóság, bíróság döntésének megfelelően kezeli.

Amennyiben a bejelentést követő 6 hónapon belül hatóság, bíróság a már legyártott anyagok sorsáról nem rendelkezett, de a bejelentő sem vonta vissza a bejelentést, úgy a már legyártott anyagokat további, külön megállapodásban rögzített díjazás szerint őrzi tovább, ill. megállapodás hiányában azokat megsemmisíti.

Felhasználó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó sem a megrendelés leadásakor, sem a harmadik személy esetleges későbbi bejelentése során nem képes annak vizsgálatára, hogy a megrendelés során harmadik személyek jogai ill. szellemi tulajdona sérül-e. A Megrendelő/Felhasználó köteles arról gondoskodni, hogy ezek megsértésére ne kerüljön sor, ill. amennyiben ezzel kapcsolatosan vita keletkezik, az lezárásra kerüljön.

14.2 A Vállalkozóhoz kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdon – így a pompoint.com oldal is – Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezi.

14.3 Amennyiben Vállalkozó bármely szellemi tulajdona ill. üzletit titok védelem alá eső joga a Megrendelő birtokába kerül, a Megrendelő köteles azt bizalmasan kezelni. A Vállalkozószellemi tulajdonának ill. üzletit titok védelem alá eső jogának bármilyen típusú felhasználásához Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ez a rendelkezés az interneten keresztül történő felhasználásra is vonatkozik.

14.4 Vállalkozó gyártási dokumentáció szolgáltatásra nem kötelezhető.

15. A felek és képviselőik

15.1 A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a szerződésben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő felet kötelezi, illetve jogosítja.

15.2 A kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli. A változásról való tudomásszerzés megtörténtéig a változást megelőző kapcsolattartó részére tett jognyilatkozatokat érvényesen megtettnek kell tekinteni.

16. Adatvédelem, titoktartás

16.1 A Megrendelő a szerződés aláírásával ill. a pompoint.com oldalon leadott megrendeléssel elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződésben meghatározott adatait Vállalkozó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint a szerződés teljesítése és marketingtevékenysége, kereskedelmi tevékenysége értékelése céljából adatkezelőként kezeli, mely adatkezeléshez a Megrendelő a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

16.2 A Megrendelő Vállalkozótól bármikor felvilágosítást kérhet a Vállalkozó által kezelt adatairól, kérheti adati helyesbítését vagy törlését.

16.3 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a felek között létrejött szerződés tárgya kifejezetten a Felek közötti üzleti titkot képezi, a szerződéssel kapcsolatos bármely adat, információ harmadik fél részére, a másik fél írásbeli beleegyezése nélkül nem adható ki, a szerződés adatait a felek köteles bizalmasan kezelni, mind a szerződéskötés és a teljesítés folyamatában, mind a szerződés lejártát követő 3 éven belül.

17. Alkalmazandó jog, jogviták

17.1 A szerződéssel és az ÁSZF-fel kapcsolatos jogügyletekre a hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

17.2 A szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat a felek kötelesek elsősorban békés tárgyalások útján rendezni, ezek eredménytelensége esetén a felek pertárgyértéktől függően a Pécsi Járásbíróság vagy hatáskör hiányában a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki.

18. A felek nyilatkozatai

18.1 A Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy a Vállalkozó az ÁSZF rendelkezéseinek megismerését számára lehetővé tette, azokat részletesen áttanulmányozta és az ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt megértette, és egyben tudomásul veszi, elfogadja, hogy az egymás közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF rendelkezései a Felek mind peren kívüli, mind az esetleges peres eljárásában alkalmazásra kerüljenek az eljáró hatóságok, bíróság által. Megrendelő elismeri, hogy külön tájékoztatást kapott a Ptk. 6:78 (2) bekezdése alapján az ÁSZF azon rendelkezéseiről, mely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a Felek között korábban létrejött jogviszonytól eltér. Tudomásul veszi a Megrendelő, hogy ezen rendelkezések az ÁSZF-ben dőlt betűs rendelkezésként szerepelnek.

Fenti visszavonhatatlan nyilatkozatot, mint fent megnevezett törvényes aláírásra jogosult hivatalos képviselője teszem, annak jogi, könyveléstechnikai következményeinek ismeretében.

Pécs, 2020. október 6.