Általános szerződési feltételek - Pompoint méteráru webáruház - textil méteráru, méteráru webáruház, textil szublimálás

Uppsz

Általános szerződési feltételek

Amely készült a Ptk. (2013. évi V. törvény 6:77-6:81. §-ok alapján.

Cégnév: Profinyomtatás.hu Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32.
Adószám: 23395338-2-43
Bank.sz.sz.: 11731001-20703372-00000000
Cégbejegyzési szám: 01-09-963616
Képviselő: Mogyorósiné Soós Anikó ügyvezető

Fogalmak

ÁSZF:

A Profinyomtatás.hu Kft. és a Megrendelő által kötött valamennyi szerződés részét képező, jelen általános szerződési feltételek, melyek hatályos változata a www.pompoint.com oldalon elérhető. Egyedi szerződés esetén a Megrendelő által aláírt ÁSZF és a honlapon található ÁSZF közötti különbségek tekintetében a megrendelő által aláírt ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Felek:

A Profinyomtatás.hu Kft. és a Megrendelő együttesen.

Pompoint.com honlap:

A Profinyomtatás.hu Kft. által üzemeltetett elektronikus felület, mely a termék és a Profinyomtatás.hu Kft. szerződéses feltételeinek megismerhetőségére, a Profinyomtatás.hu Kft.-vel kapcsolatos információk és a mindenkori termékek megjelenítésére, a Profinyomtatás.hu Kft. által felhatalmazott ügyfelek részére ügyletkötések lebonyolítására szolgál.

Felhasználó:

A pompoint.com honlap olvasója, használója.

Megrendelő:

A Profinyomtatás.hu Kft.-vel a termékkel kapcsolatban szerződéses jogviszonyt létesítő természetes vagy jogi személy.

Rendelés:

 • Megrendelő elektronikus levélben megrendelést küld, melyet a Profinyomtatás.hu Kft. elektronikus levélben visszaigazol.
 • Megrendelő Profinyomtatás.hu Kft. www.pompoint.com oldalán megrendelést ad le, amelyet a Profinyomtatás.hu Kft. visszaigazol,
 • a Profinyomtatás.hu Kft. Megrendelőnek elküldött árajánlatát a Megrendelő elektronikus levélben elfogadottan visszaigazolja.

Szállítólevél:

A termék Megrendelő részére a Profinyomtatás.hu Kft. által történő átadását és a termék Megrendelő által való átvételét igazoló dokumentum.

Szellemi tulajdon:

A szerződés tárgyát képező termékre vonatkozó valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, védjegy, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog.

Termék:

A Profinyomtatás.hu Kft. által a Megrendelő részére szerződéses jogviszony alapján szolgáltatott bármely, a Profinyomtatás.hu Kft. által előállított és/vagy forgalmazott dolog, ideértve a Profinyomtatás.hu Kft. által Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokat is.

Termékértékesítés:

A Profinyomtatás.hu Kft. által a termék tulajdonjogának a Megrendelőre történő átruházása, ideértve a Megrendelő által megrendelt, a Profinyomtatás.hu Kft. által teljesített szolgáltatásokat is.

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Az ÁSZF a Profinyomtatás.hu Kft. és a Megrendelő között létrejött valamennyi szerződésre ill. jogügyletre alkalmazandó.

1.2 Felhasználó a pompoint.com oldal használatával, bármely adat vagy kép feltöltésével, vagy a termékek megrendelésével, illetve a Profinyomtatás.hu Kft.-vel szerződő Megrendelő a szerződés megkötésekor elfogadja az ÁSZF valamennyi feltételét. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet a feltételekkel, abba kell hagynia az oldal használatát. Az ÁSZF – figyelemmel arra, hogy a Profinyomtatás.hu Kft. az ÁSZF megismerését a Megrendelő részére már a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette – a szerződés részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a szerződő felekre nézve szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak.

1.3 A Profinyomtatás.hu Kft. jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítással érintett részek a módosítást követően megkötött szerződésekre alkalmazandók. Az ÁSZF hatályos szövege a pompoint.com weboldalon közzétételre kerül. A Profinyomtatás.hu Kft. rögzíti, hogy a szerződések megkötése során minden alakalommal az ÁSZF rendelkezéseit alkalmazza, az egyedi esetekben az ÁSZF-től való eltérés a Profinyomtatás.hu Kft. kifejezett, írásos beleegyezéséhez kötött.

1.4 A Profinyomtatás.hu Kft. a hatályos Ptk. rendelkezései szerint az ÁSZF szokásostól eltérő kikötéseire oly módon hívja fel a Megrendelő figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében dőlt szedéssel jelzi.

2. A felek kapcsolatfelvétele és a szerződés létrejötte

2.1 A kapcsolat felvétele történhet személyesen, postai úton levélben vagy elektronikus levélben is. Szerződés az alábbi módokon jöhet létre:

 • Megrendelő elektronikus levélben megrendelést küld, melyet a Profinyomtatás.hu Kft. elektronikus levélben visszaigazol.
 • a www.pompoint.com honlapon történő megrendeléssel, amelyet a Profinyomtatás.hu Kft. visszaigazol,
 • vagy ha Profinyomtatás.hu Kft. Megrendelőnek elküldött árajánlatát Megrendelő elektronikus levélben elfogadottan visszaigazolja,
 • illetve egyedi szállítási és vállalkozási szerződés aláírásával.

2.2 A megrendelés tartalmát Megrendelő szabadon jogosult meghatározni, annak pontosságáért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. A hiányosan vagy késedelmesen átadott részletes megrendelésből fakadó esetleges hiányokért vagy késedelmes teljesítésért a Profinyomtatás.hu Kft. a felelősségét kizárja. Ettől eltérő írásos megállapodás hiányában a gyártandó anyagon megjelenő design gyártásra kész átadása Megrendelő feladata.

2.3 Bármely, – különösen a pompoint.com oldalon történő – megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Profinyomtatás.hu Kft. áttekinti a megrendelés tartalmát, hogy az az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelel-e. A Profinyomtatás.hu KFt.-nek joga van elutasítani bármely okból bármely rendelés teljesítését, mely sérti az ÁSZF-ben megfogalmazottakat, vagy más módon kifogásolható.

2.4 A megrendelés kapcsán a felek rögzítik, hogy Megrendelő tudomással bír arról a tényről, hogy színbeli eltérések előfordulhatnak a nyomtatási technológiák és a grafikai formátumok eltérései miatt. A Megrendelő által a vállalkozó részére rendelkezésre bocsájtott színminták – proof, Pantone-kód  – esetében különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát a lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. Színminta hiányában a Profinyomtatás.hu Kft. semmiféle színhelyességi garanciát nem vállal és a nyomdatermékek kivitelezése, nyomtatása a nyomdagépek alapbeállításai szerint történik.

3. A szerződés időtartama, megszűnése

3.1 A szerződés az ÁSZF-ben meghatározott határozott időtartamra, határozott időpontig, vagy határozatlan időre szól.

3.2 A Profinyomtatás.hu Kft. és a Megrendelő a szerződésben kötelesek meghatározni a 3.1. pont szerinti szerződés időtartamára vonatkozó pontos rendelkezéseket.

3.3 Megrendelő a megrendelt termék gyártásának elindítását követően – azaz a megrendelés visszaigazolása után – nem jogosult a szerződéstől elállni. A szerződéstől a gyártás elindítását megelőzően Megrendelő bármikor elállhat, ebben az esetben köteles meghiúsulási kötbért fizetni, tekintettel arra, hogy a termék minden esetben egyedi megrendelésre készül. A meghiúsulási kötbér mértéke a termék bruttó vételárának 50%-a, ide nem értve a megrendelt, de még el nem végzett szolgáltatások díját, amelyek a meghiúsulási kötbér számításának alapját nem képezik. A Profinyomtatás.hu Kft. a Megrendelő által már korábban kifizetésre kerülő vételárat ebben az esetben jogosult a Megrendelő kötbérfizetési kötelezettségének teljesítésére teljes egészében beszámítani.

3.4 A szerződés a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban, bármikor megszüntethető. (Az írásbeliségből a faxon, elektronikus úton való megszüntetés lehetőségét a Felek kifejezetten kizárják, csak eredeti, mindkét fél által aláírt okirattal szüntethető meg a szerződés)

3.5 A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Az elszámolás során a Profinyomtatás.hu Kft. beszámításra jogosult.

3.6 A Profinyomtatás.hu Kft. jogosult a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozókat igénybe venni, illetve közvetített szolgáltatást is végezhet. Az általa igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mint ha a munkát vagy a szolgáltatást saját maga végezte volna el Megrendelő részére.

4. A szerződés módosítása

4.1 A szerződés módosítása kizárólagosan a Felek közös megegyezése alapján, – az értesítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – írásban lehetséges. Amennyiben a szerződés módosításáig felmerülő gyártási, alapanyag és adminisztrációs okokból költségek merülnek fel és azok a módosítás után szükségtelenné válnak, abban az esetben kizárólag ezen költségek megtérítése mellett van lehetősége a Megrendelőnek a megrendelését módosítani.

5. Értesítések

5.1 A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből vagy elmaradásából fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli.

5.2 Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli.

5.3 Az értesítések kizárólag a szerződésben meghatározott kapcsolattartók részére küldött értesítéssel hatályosulnak. A kapcsolattartók elérhetőségének megváltozásáról szóló értesítésre az 5.1. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

5.4 Mind a Profinyomtatás.hu Kft., mind a Megrendelő a másik félnek szóló értesítését átadhatja írásban, faxon vagy elektronikus levélben. Az e-mailen történő értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, ha azok olvasásigazolása megtörtént.

5.5 A Megrendelő köteles az adataiban, elérhetőségeiben vagy a szerződést, annak teljesítését befolyásoló egyéb tényekben bekövetkezett bármely változást a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Profinyomtatás.hu Kft. felé bejelenteni.

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék ellenértéke a szerződésben, nettó ár + áfa bontásban kerül meghatározásra.

6.2 A Megrendelő a szerződés aláírásával ill. a pompoint.com honlapon megrendelés leadásával kijelenti, és tudomásul veszi, ahogy a Profinyomtatás.hu Kft. által elvégzett tevékenységek, a Profinyomtatás.hu Kft. által szolgáltatott termék, szolgáltatás ellenértékének megfizetéséért kötelezettséget vállal, a szerződés alapján a Profinyomtatás.hu Kft.-nek járó fizetéssel nem késlekedik, és azt nem tartja vissza a Felek között bármilyen okból felmerülő vita vagy nézeteltérés esetén. Minden a Megrendelő által a Profinyomtatás.hu Kft.-nek fizetendő összeget hiánytalanul kell kifizetni, beszámítási vagy ellenkövetelés nélkül. A Megrendelő a Profinyomtatás.hu Kft.-vel szemben fennálló követelései engedményezésére nem jogosult.

6.3 A Megrendelő a szerződéssel érintett termék ellenértékét az alábbi módon jogosult kiegyenlíteni:

 • a szerződés létrejöttét követően, a teljesítést megelőzően előre fizetéssel banki utalással
 • a szerződés létrejöttét követően, a teljesítést megelőzően bankkártyás fizetéssel a pompoint.com honlapon keresztül
 • egyedi megállapodás alapján a szerződés teljesítését követően csomagba történő megküldés esetén utánvéttel
 • egyedi megállapodás alapján teljesítést követő banki átutalással.

6.4 A Profinyomtatás.hu Kft. részteljesítés esetén jogosult részszámla kibocsátására.

6.5 Átutalásos fizetés esetén a számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a számlán szereplő összeg a Profinyomtatás.hu Kft. bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül.

6.6 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő évi 20 % mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles abban az esetben is, ha a tartozás összegére vonatkozóan részben vagy egészben saját vagy idegen váltót bocsátottak ki, vagy egyéb fizetési biztosítékot szolgáltattak. A késedelmi kamat azonnal esedékes.

6.7 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a Profinyomtatás.hu Kft. a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését a tartozás kamatokkal és egyéb esetleges járulékokkal növelt összegének maradéktalan kiegyenlítéséig felfüggesztheti.

6.8 A számla kiállításától kezdődően a Profinyomtatás.hu Kft. jogosult a számlákból származó követeléseket harmadik személyre engedményezni, és jogosult a követelés behajtására külső személyt igénybe venni, és annak a Megrendelő adatait átadni, melyhez Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárul. A követelés behajtása iránt külső személy (jogi képviselő, behajtásra specializálódott cég stb.) igénybevétele esetén az ezzel kapcsolatos költségeket a Megrendelő köteles a Profinyomtatás.hu Kft. felé megfizetni számla ellenében.

7. Fizetési biztosítékok

7.1 A Profinyomtatás.hu Kft. – döntése alapján – a szerződés megkötését fizetési biztosíték nyújtásától teheti függővé.

7.2 A nyújtott fizetési biztosíték lényeges elemeiről és feltételeiről (kezesség, óvadék stb.) a Felek külön megállapodást kötnek.

8. Átadás-átvétel, kárveszély, tárolás, csomagolás

8.1 Ellenkező megállapodás hiányában az átadás-átvétel helye a szerződésben megjelölt szállítási cím. A Megrendelő köteles biztosítani a szerződésben megadott átvételi hely tekintetében a Profinyomtatás.hu Kft., vagy megbízottja által leszállított termék átvételének lehetőségét előre egyeztetett időpont szerint.

8.2 Amennyiben a Megrendelő maga kívánja elszállítani a terméket, a Megrendelő köteles a Profinyomtatás.hu Kft.-t írásban értesíteni a termékek átvételének tervezett időpontjáról a tervezett átvételt legalább 2 munkanappal megelőzően. A Megrendelő a terméket a Profinyomtatás.hu Kft. telephelyén veheti át.

8.3 A kárveszély a termék átadás-átvételének időpontjában száll át a Megrendelőre. Az átadás-átvétel szerződésszerű megtörténtét a Felek által aláírt szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja.

8.4 Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott időpontban nem gondoskodik a termék átvételéről, a Megrendelő köteles megtéríteni a Profinyomtatás.hu Kft. valamennyi, szállítással és tárolással kapcsolatos többletköltségét. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre a korábban meghatározott időpontot követő 15 napon belül nem biztosít lehetőséget, abban az esetben a Profinyomtatás.hu Kft. jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és a 3.3 pontban leírt mértékű meghiúsulási kötbért követelni.

8.5 A tárolással kapcsolatosan a Profinyomtatás.hu Kft. jogosult a termék bruttó árának 0,5 %-át tárolási díjként a termék szerződés szerinti átvételének meghiúsulása napjától a termék tényleges átadás-átvételi időpontjáig naponta, minimum nettó 1000 Ft összeget felszámítani. A tárolási díj megfizetése azonnal esedékes és annak megfizetéséig a Profinyomtatás.hu Kft. jogosult a termék Megrendelő részére leszállítását megtagadni.

8.6 A felek ellenkező megállapodása hiányában a termék átadás-átvétel helyére való szállításának költsége a Megrendelőt terheli.

8.7 A Profinyomtatás.hu Kft. a kiszállítás megkezdéséig, a Megrendelő írásbeli kérésére jogosult a kiszállítás átütemezésére. Az átütemezéssel kapcsolatos többletköltségek megfizetése a Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben a Profinyomtatás.hu Kft. az átütemezést nem vállalja, a Megrendelő köteles a termék, szerződésben meghatározottak szerinti átvételére.

9. Szállítási határidő

9.1 A szállítási határidő minden esetben a Felek által kötött szerződésben, időtartamban, vagy meghatározott dátumként kerül meghatározásra. Fix határidőt a felek kifejezetten külön kötelesek írásban rögzíteni a határidő fixként történő megjelölésével.

9.2 Az időtartamban meghatározott szállítási határidő kezdete függ a Profinyomtatás.hu Kft. és a Megrendelő között létrejött szerződés jellegétől is, ezért a Profinyomtatás.hu Kft. a szolgáltatásának pontos időpontját bizonyos szolgáltatásoknál akkor tudja megadni, amikor a munka megkezdéséhez szükséges anyagok rendelkezésre állnak, valamint a felek együttműködési feltételeit határidők, anyagszolgáltatások és egyéb tekintetben külön is tisztázták. A teljesítési határidő nem kezdődhet előbb, mint az elektronikus anyagok teljesítéshez szükséges formában történő leadása Profinyomtatás.hu Kft. részére.

9.3 A Felek által kötött szerződés kiegészítése, módosítása esetén a Profinyomtatás.hu Kft. szállítási határideje újrakezdődik.

9.4 Eltérő megállapodás hiányában a Profinyomtatás.hu Kft. előzetes értesítése esetén a Megrendelő a Profinyomtatás.hu Kft. határidő lejártát megelőző teljesítésének elfogadására, a termék átvételére köteles.

9.5 Amennyiben a szerződés teljesítésével a Profinyomtatás.hu Kft. késedelembe esik, a Megrendelő a késedelembe esés napját követő 45. naptári naptól kezdődően a szerződéstől a Profinyomtatás.hu Kft. részére küldött nyilatkozattal elállhat.

9.6 A Profinyomtatás.hu Kft. a szállítási határidő előtt történő előteljesítés jogát kifejezetten fenntartja. A Profinyomtatás.hu Kft. előteljesítésre irányuló értesítése alapján a Megrendelő köteles a Profinyomtatás.hu Kft. által elkészült és készre jelentett terméket a készre jelentést követő legkésőbb 5 napon belül fogadni előteljesítés esetén.

10. Vis maior

10.1 A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a szerződés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy azon esemény, ha a megrendelt termék Magyarországon nincsen forgalomban, vagy a Profinyomtatás.hu Kft. által a szerződésben vállalt határidőben nem szerezhető be.

11. Tulajdonjog fenntartás

11.1 A Profinyomtatás.hu Kft. a szerződésben meghatározott termék tulajdonjogát a termék ellenértékének – beleértve az esetleges jutalékok, költségek, díjat megfizetését – maradéktalan megfizetéséig fenntartja.

11.2 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a Profinyomtatás.hu Kft. – a felmerült költségei megtérítése mellett – követelheti a Megrendelő részére átadott/leszállított terméknek a Profinyomtatás.hu Kft. részére való visszaszolgáltatását.

11.3 Amennyiben a terméket átalakították a 11.2 pont szerinti esetben a termék ellenértékének teljes kifizetéséig a Profinyomtatás.hu Kft. a terméket a Megrendelő költségére visszaszállíthatja és ezt a Megrendelő tűrni köteles. A Megrendelő e tekintetben az ÁSZF elfogadásával lemond a birtokvédelmi jogáról és hozzájárul ahhoz, hogy a termékek leszállítási helyére (telephelyre, lakásba, egyéb ingatlanba) a Profinyomtatás.hu Kft. a termékek visszaszállítása céljából, a visszaszállítás időtartamára bemenjen.

12. Minőségi ellenőrzési kötelezettség, rendeltetésszerű használat

12.1 A Megrendelő köteles a terméket a teljesítéskor azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül a teljesítés megfelelőségének érdekében ellenőrizni minőség és mennyiség szerint. A Megrendelő köteles minőségi kifogását a Profinyomtatás.hu Kft.-vel írásban közölni a teljesítéstől számított legkésőbb 3 munkanapon belül, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

12.2 A termékek rendeltetésére való alkalmasságának ellenőrzését a Megrendelő köteles elvégezni. A Megrendelő kötelessége a termékek rendeltetésszerű használatát biztosítani. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért a Profinyomtatás.hu Kft. felelősséget nem vállal.

12.3 A felek megállapodnak abban, hogy az áru külső minőségi átvételére a teljesítést követően 3 (három) munkanap áll a Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben az áru a Megrendelő véleménye szerint nem szerződésszerű illetve nem megfelelő, úgy erről a Profinyomtatás.hu Kft.-t a fenti határidőn belül köteles írásban értesíteni.

12.4 A Profinyomtatás.hu Kft. képviselője 3 munkanapon belül állást foglal a tétellel kapcsolatban, szükség esetén a tételt a Megrendelő telephelyén megtekinti és 3 (három) munkanapon belül érdemben nyilatkozik a minőségi kifogásról. A Megrendelő a kifogás elfogadása esetén jogosult élni a hibás teljesítés estén érvényesíthető jogaival. Kicserélés, visszaszállítás esetén a szállítási költség a Profinyomtatás.hu Kft.-t terheli.

Rejtett hiba esetén a Megrendelő a minőségi kifogását utólagosan, a hiba észlelését követő maximum 15 naptári napon belül írásban jelzi a Profinyomtatás.hu Kft.-nek a hiba bemutatására szolgáló fotók, bizonyítékok, hibás termékek átadásával.

A Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a Profinyomtatás.hu Kft. képviselője a helyszínen megtekinthesse az elkülönítetten tárolt, minőségi hibás szállítmányt vagy az esetleg okozott egyéb károkat. Ennek hiányában a Megrendelő hibás teljesítési igény bejelentésére nem jogosult.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy általa átadott Proof hiányában a Profinyomtatás.hu Kft. nem köteles semmilyen színhelyességre vonatkozó reklamációt elfogadni.

12.5 A Profinyomtatás.hu Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyártott termék/ek megfelelnek a közösen elfogadott mintának, illetve az előzetesen megjelölt technikai, minőségi paramétereknek. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetéssel és mindkét Fél hozzájárulásával lehetséges.

A Profinyomtatás.hu Kft. általános szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelelő tárolási körülmények között termék fajtánként az ajánlatban meghatározott, a gyártástól számított időtartamig, rendeltetésszerű használat esetén megőrzi a minőségét. A szavatosság életbelépésének feltétele, hogy a Megrendelő a megrendelésben pontosan meghatározta a termék kihelyezési, felhasználási módját és helyét (Pl. beltér vagy kültér). Amennyiben ezt a Megrendelő a termék megrendelésekor nem jelölte meg, úgy a szavatossági ajánlat nem lép hatályba.

12.6 A Profinyomtatás.hu Kft. által elismert mennyiségi vagy minőségi kifogás esetén a lehető legrövidebb határidőn belül pótszállítást végez. Amennyiben Profinyomtatás.hu Kft. pótszállításra nem képes, vagy ez egyéb okokból nem lehetséges, akkor a Profinyomtatás.hu Kft. árcsökkentést ajánl fel maximum a termék nettó vállalkozói díjának 40%-a mértékében, az eset összes körülményeire figyelemmel.

Ettől eltérően minőségi kifogás esetén a vállalkozói díj csökkentésére vagy elengedésére csak a felek írásos külön megállapodása alapján kerülhet sor.

12.7 Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Profinyomtatás.hu Kft. semmilyen körülmények között nem felelős a megrendelt termékből fakadó, vagy azzal összefüggésben keletkezett, ill. a kár tényleges összegét meghaladó károkért. A Profinyomtatás.hu Kft. kizárólagos kötelezettsége a hibás termék visszavételére, vagy a Profinyomtatás.hu Kft. megítélése szerint a termékért kifizetett összeg visszatérítésére korlátozódik.

13. Részleges érvénytelenség

13.1 Az ÁSZF vagy a szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF és/vagy a szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

13.2 A felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezések helyébe lépő érvényes rendelkezések elfogadása érdekében.

14. Szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok

14.1 A Felhasználó/Megrendelő által a www.pompoint.com oldalra feltöltött fotó, design, szöveg vagy bármely tartalomhoz kapcsolódó szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog Felhasználóé marad. Felhasználó/Megrendelő az oldalra való feltöltéssel (avagy a Profinyomtatás.hu Kft. részére egyéb úton leadott megrendeléssel) kijelenti és garantálja, hogy:

 • a tartalom felhasználására vonatkozó szükséges engedélyek birtokában van,
 • a tartalom szerzői jogot, avagy iparjogvédelmi oltalom alá eső jogot nem sért,
 • a tartalom személyiségi jogot, az üzleti titok védelméről szóló törvényben írt jogokat, vagy egyéb, harmadik személy fent nem nevesített jogát nem sérti,
 • a tartalom egyébként sem sértő, zaklató, gyűlölködő , trágár avagy szeméremsértő jellegű

Felhasználó/Megrendelő kijelenti, hogy teljeskörű felelősséget vállal a fentiek megsértéséből fakadó jogkövetkezményekért. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Profinyomtatás.hu Kft. részére harmadik személy (ide értve a hatóságokat, ill. bíróságokat is) a fenti jogok megsértésével kapcsolatosan bejelentést tesz, úgy a Profinyomtatás.hu Kft. a bejelentés megalapozottságának vizsgálata nélkül jogosult a szerződéstől való elállásra azzal, hogy ez esetben Felhasználó/Megrendelő kárátalányként a vállalkozási díj 50 %-ának megfizetésére köteles. Amennyiben a Profinyomtatás.hu Kft. a fenti bejelentés átvételekor a megrendelés teljesítését már megkezdte, úgy a fenti kárátalányon felül jogosult a már legyártott, elkészített anyagok után járó vállalkozói díj követelésére is, függetlenül attól, hogy a már legyártott anyagok a Megrendelő részére átadásra kerültek-e. A kárátalány és a teljesített munkák után járó vállalkozási díj a teljes vállalkozási díj összegét nem haladhatja meg. Megrendelő a már legyártott anyagokat a bejelentés megtételét követő 6 hónapig megőrzi, ill. hatósági bírósági eljárás megindulása esetén azokat a hatóság, bíróság döntésének megfelelően kezeli.

Amennyiben a bejelentést követő 6 hónapon belül hatóság, bíróság a már legyártott anyagok sorsáról nem rendelkezett, de a bejelentő sem vonta vissza a bejelentést, úgy a már legyártott anyagokat további, külön megállapodásban rögzített díjazás szerint őrzi tovább, ill. megállapodás hiányában azokat megsemmisíti.

Felhasználó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Profinyomtatás.hu Kft. sem a megrendelés leadásakor, sem a harmadik személy esetleges későbbi bejelentése során nem képes annak vizsgálatára, hogy a megrendelés során harmadik személyek jogai ill. szellemi tulajdona sérül-e. A Megrendelő/Felhasználó köteles arról gondoskodni, hogy ezek megsértésére ne kerüljön sor, ill. amennyiben ezzel kapcsolatosan vita keletkezik, az lezárásra kerüljön.

14.2 A Profinyomtatás.hu Kft.-hez kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdon – így a pompoint.com oldal is – a Profinyomtatás.hu Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.

14.3 Amennyiben a Profinyomtatás.hu Kft. bármely szellemi tulajdona ill. üzletit titok védelem alá eső joga a Megrendelő birtokába kerül, a Megrendelő köteles azt bizalmasan kezelni. A Profinyomtatás.hu Kft. szellemi tulajdonának ill. üzletit titok védelem alá eső jogának bármilyen típusú felhasználásához a Profinyomtatás.hu Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ez a rendelkezés az interneten keresztül történő felhasználásra is vonatkozik.

14.4 A Profinyomtatás.hu Kft. gyártási dokumentáció szolgáltatásra nem kötelezhető.

15. A felek és képviselőik

15.1 A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a szerződésben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő felet kötelezi, illetve jogosítja.

15.2 A kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli. A változásról való tudomásszerzés megtörténtéig a változást megelőző kapcsolattartó részére tett jognyilatkozatokat érvényesen megtettnek kell tekinteni.

16. Adatvédelem, titoktartás

16.1 A Megrendelő a szerződés aláírásával ill. a pompoint.com oldalon leadott megrendeléssel elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződésben meghatározott adatait a Profinyomtatás.hu Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint a szerződés teljesítése és marketingtevékenysége, kereskedelmi tevékenysége értékelése céljából adatkezelőként kezeli, mely adatkezeléshez a Megrendelő a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

16.2 A Megrendelő a Profinyomtatás.hu Kft.-től bármikor felvilágosítást kérhet a Profinyomtatás.hu Kft. által kezelt adatairól, kérheti adati helyesbítését vagy törlését.

16.3 Mind a Profinyomtatás.hu Kft., mind a Megrendelő kölcsönösen kijelenti, hogy a felek között létrejött szerződés tárgya kifejezetten a Felek közötti üzleti titkot képezi, a szerződéssel kapcsolatos bármely adat, információ harmadik fél részére, a másik fél írásbeli beleegyezése nélkül nem adható ki, a szerződés adatait a felek köteles bizalmasan kezelni, mind a szerződéskötés és a teljesítés folyamatában, mind a szerződés lejártát követő 3 éven belül.

17. Alkalmazandó jog, jogviták

17.1 A szerződéssel és az ÁSZF-fel kapcsolatos jogügyletekre a hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

17.2 A szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat a felek kötelesek elsősorban békés tárgyalások útján rendezni, ezek eredménytelensége esetén a felek pertárgyértéktől függően a Pécsi Járásbíróság vagy hatáskör hiányában a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki.

18. A felek nyilatkozatai

18.1 A Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy a Profinyomtatás.hu Kft. az ÁSZF rendelkezéseinek megismerését számára lehetővé tette, azokat részletesen áttanulmányozta és az ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt megértette, és egyben tudomásul veszi, elfogadja, hogy az egymás közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF rendelkezései a Felek mind peren kívüli, mind az esetleges peres eljárásában alkalmazásra kerüljenek az eljáró hatóságok, bíróság által. Megrendelő elismeri, hogy külön tájékoztatást kapott a Ptk. 6:78 (2) bekezdése alapján az ÁSZF azon rendelkezéseiről, mely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a Felek között korábban létrejött jogviszonytól eltér. Tudomásul veszi a Megrendelő, hogy ezen rendelkezések az ÁSZF-ben dőlt betűs rendelkezésként szerepelnek.

Fenti visszavonhatatlan nyilatkozatot, mint fent megnevezett törvényes aláírásra jogosult hivatalos képviselője teszem, annak jogi, könyveléstechnikai következményeinek ismeretében.

Budapest, 2017. szeptember 1.